Majetek k prodeji:

Nemovitý majetek

Aktualizace:
bytová jednotka č. 3082/347 ve SJM v k.ú.Most II
Ocenění: 1 705 000

v budově Most, č.p. 3080, 3081, 3082, byt. dům, LV 19988 na parcele 6232, LV 19988, 6233, LV 19988, 6234, LV 19988 - zapsáno na LV č. 26126
spoluvlastnický podíl o velikosti 6383/348071 na společných částech domu a pozemku parc. č. 6232 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Most, č.p. 3080, 3081, 3082, byt. dům,
parc. č. 6233 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Most, č.p. 3080, 3081, 3082, byt. dům,
parc. č. 6234 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Most, č.p. 3080, 3081, 3082, byt. dům,
budova Most, č.p. 3080, 3081, 3082, byt. dům na parcele parc. č. 6232 ,6233, 6234 - zapsáno na LV č. 19988

Ocenění majetku: oceněno dle Znaleckého posudku č. 21912-1301/2020 ze dne 30.10.2020 (posudek vypracovala Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o., IČ 26869004, se sídlem Praha, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 00)

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
Katastrální území: Most II
Aktualizace:
id. podíl 1/16 k.ú. Bzenec
Ocenění: 15 100

na pozemcích p.č. 2449, zahrada a p.č. 5424, orná půda, vše zapsáno na LV č. 1083 pro k.ú. Bzenec, obec Bzenec, okres Hodonín

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov
Katastrální území: Bzenec